Начало » Решения

Решения

Районна избирателна комисия Бургас


РЕШЕНИЕ
№ 311-НС
Бургас, 15.10.2014

ОТНОСНО: Жалба от КП “Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО“ относно нарушение на чл.181, ал.2 от ИК

Постъпила е жалба от Валери Симеонов Симеонов, в качеството му на председател на КП "Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО". Жалбата  е получена на 02.10.2014 г., в 16,45 ч. и  е заведена в Регистъра на жалбите и сигналите воден от РИК-Бургас под №4/02.10.2014 г.

РИК Бургас се е произнесла с Решение № 258-НС от 03.10.2014 г., с което е отказано да се образува административно-наказателно производство по подадената жалба от Валери Симеонов Симеонов, в качеството му на председател на КП "Патриотичен фронт-НФСБ и ВМРО". Срещу това решение на РИК Бургас е подадена жалба до ЦИК с вх. № 22 от 08.10.2014 г. Жалбата е препратена от РИК - Бургас, по електронната поща в Централната избирателна комисия и е заведена с вх. № НС-10-114/08.10.2014 г.

ЦИК със свое решение № 1332-НС от 13.10.2014 е отменила решение № 258-НС от 03.10.2014 г. на РИК - Бургас, и преписката е върната на РИК Бургас за ново произнасяне съобразно указанията в посоченото решение на ЦИК.

Преписката се разглежда повторно от РИК Бургас. След 24 часовия срок за първоначалното разглеждане на жалбата, в интернет пространството /онлайн медия-информационен сайт „Флагман"/ се появи информация за авторството на предоставените видеозаписи. На база новите данни, бе извършена допълнителна проверка за установяване на лицето. Авторът на записите е Галина Йорданова Димитрова, която потвърди пред членове на комисията, че е присъствала на 23.09.2014г. в читалището в гр.Айтос на предизборна среща на ДПС с избиратели и е записала на електронно устройство изказването на Хюсеин Хафъзов направено на език, различен от българския. Предвид изложеното по-горе и съобразявайки се с приетото за установено от Централната избирателна комисия, както и с дадените задължителни указания, приема следното:

От съдържащата се в приложените на технически носител към жалбата видеофайлове информация се установява, че същите представляват запис от проведено предизборно мероприятие на ПП „ДПС" с избиратели от Втори изборен район - Бургаски. Това се установява както от разположените на сцената плакати, съдържащи номера в бюлетината на ПП „ДПС", така и от съдържащото се в изказванията на различните оратори. Видно е , че на това предизборно мероприятие предизборна агитация във връзка с насрочените на 5 октомври 2014 г. избори за народни представители е извършена и от лицето Хюсеин Хафъзов. Същият е представен като водач на кандидатската листа на ПП „ДПС" във Втори изборен район - Бургаски. Части от изказването на Хюсеин Хафъзов се съдържат в три от видеофайловете, приложени към жалбата на технически носител. Последният от тях е изцяло на чужд език. Безспорно е установено, че на 23 септември 2014 г. ПП „ДПС" е провела среща с избиратели в гр. Айтос, което е на територията на Втори изборен район - Бургаски. От данните, съдържащи се в приложените на технически носител видеозаписи, както и от изявленията на автора на виедозаписите Галина Димитрова става ясно, че те са направени на 23 септември 2014 г. в читалището в гр.Айтос по време на предизборна среща на ДПС. Предвид на гореизложеното са налице безспорни данни както за мястото на предизборното мероприятие, така и за деня на неговото осъществяване. Видеозаписите сочат и кое  е лицето, извършило агитацията,потвърдено от автора на видеозаписите Галина Димитрова, а именно Хюсеин Хафъзов, който е изрично представен преди неговото изявление към избирателите. Безспорно е, че това лице в изявлението си към избирателите е използвало и чужд език, като изявлението на чужд език е с продължителност 7 минути.

Изхождайки от събраните и разгледани доказателства, комисията мотивира извода за извършено нарушение от разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК, забраняваща на политическите субекти да водят предизборна кампания на език различен от българския.

Въз основа на изложеното и дадените от ЦИК указания, както и на основание чл.72, ал.1,т.1 и т.20  от ИК, както и чл.496 ал.2, т.2 от ИК РИК  БУРГАС

 

РЕШИ

 

Установява извършено нарушение от разпоредбата на чл. 181, ал. 2 от ИК, забраняваща на политическите субекти да водят предизборна кампания на език различен от българския, от Хюсеин Хасан Хафъзов, ЕГН  , с постоянен адрес с. Тополица, общ. Айтос, обл. Бургас, осъществено на  23 септември 2014 г. на проведена среща с избиратели в гр. Айтос.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на РИК Бургас да състави акт за установеното нарушение извършено от Хюсеин Хасан Хафъзов, ЕГН .

След завършване на процедурата предвидена в ЗАНН, актът да се изпрати на областния управител на област Бургас за издаване на наказателно постановление.

 

Решението е прието в .......  ч. на заседание на РИК, проведено на 15.10.2014 година.

 

Решението  на  РИК  влиза  в  сила  след  изтичане   на  законово определения тридневен срок за обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Георги Михов

СЕКРЕТАР:
Стоян Арнаудов

* Публикувано на 16.10.2014 в 13:19 часа

« Всички решения

Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол